top of page

Algemene voorwaarden van `Peony Nails’.

Door het maken van een afspraak bij Peony Nails, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog verdere vragen heeft mag u steeds contact met ons opnemen.

1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Peony Nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.  Inspanningen van de nagelstudio

Peony Nails zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Peony Nails zal zoveel mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3.  Afspraken

Wijzigingen of annulaties van afspraken dienen steeds telefonisch doorgegeven te worden. Annulaties dienen minimum 24 uur voor je afspraak telefonisch te gebeuren. Gelieve hierbij rekening te houden met de sluitingsdagen en -uren. Dit betekent komt u op maandag dient de afspraak geannuleerd te worden voor zaterdag 16uur, komt u op donderdag dient deze geannuleerd te worden voor dinsdag 16 uur. Bij annulatie binnen de 24 uur voor je afspraak of no-show zal 100 van de behandeling in rekening gebracht worden. Bij niet betalen binnen de 7 dagen worden je vervolgafspraken verwijderd.

Ben je 15 min te laat op je afspraak, word deze geannuleerd en zal 100% van de behandeling aangerekend worden.

 

4.   Betaling

Peony Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Peony Nails vermeldt prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het salon.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen, acties of promoties zijn niet comuleerbaar met andere.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de behandeling en eventuele producten contant of via payconiq by Bacontact te betalen.

5.  Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Peony Nails voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitoefenen van de behandelingen.

Peony Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

Peony Nails  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Peony Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

6.  Geheimhouding

Peony nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Peony nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstekken.

7.  Aansprakelijkheid

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

Er worden géén kunstnagels geplaats onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

Peony nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Peony Nails is uitgegaan van door de cliënt versterkte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Peony nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.   Garantie

Garantie geldt binnen de 7 dagen na het plaatsen van de kunstnagel op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien:

  • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laten behandelen.

  • Geen handschoenen hebt gedragen, tijdens het werken met chemische middelen.

  • De kunstnagels afgebeten hebt of opzettelijk beschadigd zijn.

  • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie van de overige nagels.

  • De Cliént het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De nagelstyliste van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagels(s) kan geen garantie worden verleend.

  • Zwangerschap.

  • Indien u medicatie gebruikt.

9.  Beschadiging en diefstal

Peony Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Peony Nails meld diefstal steeds bij de politie.

10.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Peony Nails. Er word in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

11.  Nail art

Indien Peony Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geld dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

12.  Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Peony Nails het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder opgave van redenen.

13.  Recht Op elke overeenkomst tussen Peony Nails en de cliënt is het Belgische recht van  toepassing. 

14.  Parking en buren Peony Nails is gelegen in het landelijke Heist op den Berg ik vraag met aandrang onze  buren steeds te respecteren. Wij beschikken over een ruime parking, gelieve hier steeds van gebruik te maken en onze buren niet te hinderen. Peony Nails is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongelukken op of rond de parking.

15. Het is niet mogelijk een derde persoon (ouders, kinderen, familie of vrienden) mee te brengen naar het salon. Tenzij dit genoodzaakt is, wanneer dit wel het geval is dient dit eerst in overleg te gebeuren.

Huisdieren alsook voeding consumeren word niet toegestaan in het salon.

bottom of page